Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Marta Buryło

Ukończyła pedagogikę w specjalności resocjalizacja (licencjat)  na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia magisterskie na kierunku administracja, a następnie studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kursy i szkolenia: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikat z języka migowego I, II stopnia.

lic. Gabriela Dyrda

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (specjalność: oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuuje naukę na studiach magisterskich o specjalności: pedagogika osób z autyzmem, pedagogika integracyjna
i włączająca. 

mgr Karolina Gorgoń-Polak

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu o specjalności edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne oraz terapię pedagogiczną. Ukończyła kurs opiekuna kolonijnego i animatora czasu wolnego oraz III stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Sandra Guzdek

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Teresa Plis

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna oraz kursy i szkolenia : III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Monika Szymańska
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls". Nauczyciel kontraktowy.

mgr Wioletta Uchman

Ukończyła pedagogikę w specjalności pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną (licencjat) oraz studia magisterskie na kierunku pedagogikę w specjalności pedagogika pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie studia podyplomowe: spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Ważniejsze kursy i szkolenia: Trening Umiejętności Społecznych, III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu w podejściu behawioralnym itp. Nauczyciel kontraktowy.


Pedagodzy / terapeuci:
mgr Angelika Broda

Wicedyrektor Przedszkola

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego: fotografa dziennikarska, promocyjna i użytkowa. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz kursy i szkolenia: dogoterapia/kynoterapia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls".  Nauczyciel kontraktowy.

mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi m. innymi: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”,  „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, terapia ręki, terapia taktylna, kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.  Nauczyciel kontraktowy.

mgr Kamila Nowak

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Anna Ruszel
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych z logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Rzeszowski). Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Beata Wróbel
Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją a także podyplomowo specjalistyczne usługi opiekuńcze (Uniwersytet Rzeszowski).  Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Nauczyciel kontraktowy.


Logopedzi/terapeuci:

mgr Karolina Bonczar

Ukończyła logopedię z audiologią ze specjalnością logopedia kliniczna, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyte kursy i szkolenia: III stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, szkolenie z zakresu terapii logopedycznej, szkolenie z zakresu wad wymowy, szkolenie z podstaw Języka Migowego. Nauczyciel stażysta.

mgr Anna Czajka

Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne o specjalności psychoprofilaktyka społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Logorytmika, Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z autyzmem, Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, III - stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (PSTB), „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto posiada szkolenie z Terapii Ręki, Masażu Logopedycznego oraz Karmienia Terapeutycznego. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Justyna Kuna

Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo logopedię. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. innymi: Stosowa Analiza Zachowania - III stopniowy kurs z terapii behawioralnej, certyfikat KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka, Rotacyzm, Seplenienie, Organizacja pracy logopedy w szkole/przedszkolu, Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej, itp.

mgr Joanna Kuras
Ukończyła logopedię z audiologią, ze specjalnościami logopeda kliniczny i protetyk słuchu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyte kursy
i szkolenia: III-stopniowe szkolenie z zakresu  Stosowanej Analizy Zachowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Trening Umiejętności Społecznych,  szkolenie z podstaw Języka Migowego. Nauczyciel stażysta. 

mgr Anna Pelc
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Agnieszka Rusinek 

Ukończyła logopedię z audiologią ze specjalnością logopedia kliniczna, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach dotyczących zaburzeń mowy i komunikacji, m.in. III - stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, PECS - poziom I, Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulowanie procesów lewej półkuli mózgu, Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne, Stymulowanie traktu ustno-twarzowego. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls", terapeuta miofunkcjonalny. W trakcie studiów z neurologopedii klinicznej na Uniwerstecie Medycznym we Wrocławiu. 

mgr Patrycja Zając 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo logopedię. W trakcie studiów podyplomowych z edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończone kursy i szkolenia: certyfikat KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka, Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością, Gesty GORA w ujęciu praktycznym; Rotacyzm, Seplenienie, Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu itp. 


Psycholodzy:

mgr Gabriela Hart

Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia, na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbyte kursy i szkolenia: III – stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych, Analiza Rysunku Dziecka, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Magdalena Sadowska

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalnością edukacja i komunikacja. Odbyte kursy i szkolenia: III – stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, Profil Psychoedukacyjny E.Schoplera w diagnozie i terapii dziecka autystycznego, Od lęku do otwarcia- metody arteterapeutyczne w pracy z lękiem. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Sebastian Popek

Ukończył studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kurs trenera kompetencji miękkich- „Szkoła trenerów” (VCC), 3 stopniowy kurs Stosowanej
Analizy Zachowania (SAZ). Zdobywał doświadczeniw  w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych miejscach (np. świetlica środowiskowa, obozy dla dzieci i młodzieży, szpital dziecięcy). Nauczyciel stażysta. 

mgr Katarzyna Przeszłowska

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. Uczestniczyła również w  III stopniowym kursie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem.  


Dogoterapia:
 inż. Krzysztof Idzior


Zajęcia muzyczno- ruchowe z elememtami muzykoterapii:
mgr Dorota Małnowicz

Muzykoterapeuta z zawodu i z pasji. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia I i II stopień. Studia Podyplomowe na kierunku Muzykoterapia - UR. Podczas zajęć bazuje na systemie wychowania muzycznego Carla Orffa wraz z instrumentarium oraz Bum Bum whackers, wizualizację, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Konspekty zbudowane są w oparciu o Metodę Mobilnej Rekreacji Muzycznej (Kierył). Uczestniczy w kursach i wykładach pogłębiając swoją wiedzę, aby móc wykorzystać w praktyce i pozwolić wejść dzieciom w świat muzyki i zabawy. t.j Aktywne słuchanie wg. Batti Strauss, czy Muzykoterapia Neurologiczna. Nadrzędnym celem zajęć jest stymulowanie do aktywnego uczestnictwa podopiecznych, które zawiera wszechstronną aktywizację psychoruchową, usprawnianie ruchowe, doskonalenie funkcji poznawczych, uwalnianie i odreagowanie emocji, obniżanie poziomu lęku, jak również relaksacji i kształtowaniu wrażeń estetycznych. Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala. Od najmłodszych lat zaangażowana w projekty pomocy osobom niepełnosprawnym. Organizatorka akcji charytatywnych w społecznościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Zajęcia taneczne:
Bogdan Sorokhman

Taniec i muzyka jest jego pasją. Tańczy oraz tworzy własną choreografię. Wykwalifikowany instruktor tańca Hip-hop. Był uczestnikiem 4 edycji programu "Got To Dance". Współpracuje z wieloma szkołami tańca i grupami tanecznymi na Podkarpaciu. Członek grupy ewentowej Chorzy Animatorzy. Taniec i muzyka towarzyszyły mu od najmłodszych lat. Przygodę z tańcem, która przerodziła się w pasję, rozpoczął w wieku 5 lat. Radość z tańca, której doświadczał jako dziecko sprawiły, że dziś chce i dzieli się tą radością z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia w przedszkolach oraz domach kultury na terenie Podkarpacia. Prowadził zajęcia taneczno-terapeutyczne z dziećmi hospitalizowanymi w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, biorącymi udział w turnusie rehabilitacyjnym w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. "Muzyką i tańcem wyrażam siebie. Układy taneczne, które tworzę przybierają formę obrazów malowanych emocjami i muzyką. Z tych obrazów powstaje bajka taneczna, której częścią stają się dzieci."

Personel obsługi:

pracownik biurowy:
mgr Anna Bednarz


pomoc nauczyciela:
Katarzyna Paściak

osoba sprzątająca:
Małgorzata Baran


 

kontakt2