Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Weronika Bałon

Ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie studia podyplomowe na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem" oraz szkolenie „Zachowania trudne w pracy z osobami w spektrum autyzmu”.

mgr Marta Buryło

Ukończyła pedagogikę w specjalności resocjalizacja (licencjat)  na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia magisterskie na kierunku administracja, a następnie studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kursy i szkolenia: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikat z języka migowego I, II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel kontraktowy. 

mgr Maria Górka 

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", Trening Umiejętności Społecznych oraz szkolenie: "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" – interwencja behawioralna.

mgr Magdalena Pacholarz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku historia (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem" oraz  szkolenia „Zachowania trudne w pracy z osobami w spektrum autyzmu”, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki. 

mgr Teresa Plis

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna oraz kursy i szkolenia : III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. 

mgr Monika Szymańska
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera, Muzyka w szkole, Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R.  Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień,  AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls". Prowadzi w przedszkolu dodatkowe zajęcia z rytmiki i logorytmiki. Nauczyciel kontraktowy. 


Pedagodzy / terapeuci:
mgr Angelika Broda

Wicedyrektor Przedszkola

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego: fotografa dziennikarska, promocyjna i użytkowa. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz kursy i szkolenia: dogoterapia/kynoterapia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – szkolenie „Analiza wybranych programów poznawczo- behawioralnych leczenia lęku u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz „Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynnika środowiskowego”. Certyfikowana terapeutka "Empathy Dolls". Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej SWPS. Nauczyciel mianowany.

mgr Aleksandra Czajkowska

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z elementami resocjalizacji. W trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończone III stopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania.

mgr Edyta Jońca
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (WSB- National Louis University).  Była wolontariuszem w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych. Świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńczo- terapeutyczne w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Ukończony III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. 

mgr Gabriela Dyrda

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością pedagogika osób z autyzmem oraz edukacja integracyjna i włączająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczyła w III stopniowym kursie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień.

mgr Katarzyna Sajdak

Ukończyła studia pedagogiczne pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna - specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Uczestniczka m.in. takich szkoleń jak: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu” – interwencja behawioralna, „Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji”, „Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI” oraz „Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci”.

mgr Magdalena Lentowicz
Pedagog, oligofrenopedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie oraz w Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „Mozaika”. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizuje nieustannie, poszukując różnych form doskonalenia zawodowego i osobistego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych (trening umiejętności społecznych, trening jedzenia, rozwijanie samodzielności u osób z ASD, komunikacja wspomagająca
i alternatywna). Nauczyciel mianowany.

mgr Kamila Nowak

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Trening Umiejętności Społecznych. Nauczyciel kontraktowy.

lic. Katarzyna Półćwiartek

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplmowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem i zespołem Aspergera.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz w spektrum Autyzmu. Ukończyła III stopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania.

mgr Anna Ruszel
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych z logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Rzeszowski). Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel mianowany.

mgr Beata Wróbel
Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją a także podyplomowo specjalistyczne usługi opiekuńcze (Uniwersytet Rzeszowski).  Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel kontraktowy.


Logopedzi/terapeuci:

mgr Andżelika Bieńkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią specjalność logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również kierunek Protetyk Słuchu, a także Studium Obiektywnych Badań słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu  w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: metoda fonogestów I stopnia, podstawy języka migowego.

mgr Anna Czajka

Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne o specjalności psychoprofilaktyka społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Logorytmika, Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z autyzmem, Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, III - stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (PSTB), „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto posiada szkolenie z Terapii Ręki, Masażu Logopedycznego oraz Karmienia Terapeutycznego. Dodatkowo ukończyła szkolenia: „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, „Od oddychania do mówienia”, „Diagnoza ORM”, „Werbogesty” i wiele innych. Nauczyciel mianowany.

mgr Paula Jedziniak
Ukończyła studia filologiczne z kształceniem logopedycznym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię oraz Integrację  Sensoryczną. Ukończone kursy i szkolenia: Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel, Logorytmika „ruch słuch słowo”, Terapia  Neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Skojarzenia do mówienia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” oraz "ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii/Neurlogopedii". 

mgr Małgorzata Kaliniecka - Janusz 

Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię, a także Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończone kursy i szkolenia: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 oku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”, Trening Umiejętności Społecznych, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w terapii dzieci w spektrum autyzmu.


Psycholodzy:

mgr Weronika Pitrus
Absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Integracja sensoryczna diagnoza i terapia. Ukończone kursy i szkolenia: III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, AAC model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Trening Umiejętności Społecznych, Mutyzm wybiórczy, Karta Oceny Gotowości Szkolnej KOGS, Karta Oceny Zachowania i Emocji KOZE, Bajkoterapia oraz liczne webinary z zakresu pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

mgr Magdalena Twaróg

Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia, na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie
w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Uczestniczka szkoleń: Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna.

mgr Emilia Cisek 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Psychologia ze specjalnością edukacja i komunikacja wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończone kursy i szkolenia: Uprawnienia diagnostyczne skala inteligencji Stanford- Binet 5, Kurs Trenera TUS stopień I i II- dla osób z Autyzmem i zespołem Aspergera, Metoda Dobrego Startu, oraz Trener, Stosowana Analiza Zachowań w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

 

Dogoterapia:
inż. Krzysztof Idzior

 Dogoterapeuta certyfikat nr 240/I/GW/DOG/2017

  

Zajęcia karate:
Piotr Ramot - 
SENSEI/ INSTRUKTOR

Mistrz Polski w Karate Tradycyjnym oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Od wielu lat odnosi sukcesy trenerskie z młodymi rzeszowskimi zawodnikami karate którzy co rok przywożą medale z najważniejszym imprez karate w Polsce, Europie i na Świecie, za co został nagrodzony nagrodami Marszałka województwa podkarpackiego.  Zaangażowany w wiele projektów m.in. prowadzi zajęcia karate z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, aktywizuje osoby starsze oraz prowadzi treningi karate w przedszkolach. W 2016 roku uzyskał dyplom Trenera Karate Tradycyjnego. Od sierpnia 2016 Współwłaściciel Akademii Sportu Chikara Rzeszów oraz Dyrektor Sportowy Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara. Od 2018 Prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego.

 


Personel obsługi:

pracownik biurowy:
mgr Anna Bednarz


obsługa:
Małgorzata Baran, Rusłana Żuk


kontakt2