Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Karolina Gorgoń-Polak

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu o specjalności edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne oraz terapię pedagogiczną. Ukończyła kurs opiekuna kolonijnego i animatora czasu wolnego oraz III stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem".

mgr Dorota Pomykała
Wicedyrektor Przedszkola. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki ( WSBiP w Ostrowcu Św.), pedagogiki przedszkolnej oraz logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu zaburzeń rozwoju poznawczego oraz mowy i komunikacji: m. innymi: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R, terapia ręki, „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Paulina Piechota
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii (Uniwersytet Rzeszowski), studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R.

mgr Teresa Plis

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna oraz kursy i szkolenia : III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”

mgr Monika Szymańska
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls". 


Pedagodzy / terapeuci:
mgr Angelika Broda

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego: fotografa dziennikarska, promocyjna i użytkowa. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz kursy i szkolenia: dogoterapia/kynoterapia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls".  Nauczyciel kontraktowy.

mgr Justyna Kilar
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ w Krośnie: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R.

mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi m. innymi: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, terapia ręki, terapia taktylna, kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.  Nauczyciel kontraktowy.

mgr Kamila Nowak

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”.

mgr Anna Ruszel
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych z logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Rzeszowski). Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Beata Tereszkiewicz
Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją a także podyplomowo specjalistyczne usługi opiekuńcze (Uniwersytet Rzeszowski).  Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R.


Logopedzi/terapeuci:

mgr Anna Czajka

Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne o specjalności psychoprofilaktyka społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Logorytmika, Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z autyzmem, Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, III - stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (PSTB). Ponadto posiada szkolenie z Terapii Ręki, Masażu Logopedycznego oraz Karmienia Terapeutycznego.

mgr Anna Hader
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Katarzyna Kaszuba
Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz pracę socjalną (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), a następnie podyplomowo Logopedię i Neurologopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbyte kursy i szkolenia: III- stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, szkolenie z Masażu Logopedycznego oraz Karmienia Terapeutycznego.

mgr Agnieszka Rusinek

Ukończyła studia na kierunku Logopedia z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyte szkolenia i warsztaty: „III – stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, szkolenie „PECS – I poziom”, warsztat „Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym – podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem” a także „Kurs terapii tańcem i ruchem dla osób pracujących terapeutycznie”.Psycholodzy:
mgr Magdalena Farion

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pięcioletniej pracy na oddziałach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Gabriela Hart

Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia, na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbyte kursy i szkolenia: III – stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych, Analiza Rysunku Dziecka.

mgr Magdalena Sadowska

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalnością edukacja i komunikacja. Odbyte kursy: Profil Psychoedukacyjny E.Schoplera w diagnozie i terapii dziecka autystycznego, Od lęku do otwarcia- metody arteterapeutyczne w pracy z lękiem.


Dogoterapia:
mgr inż. Anna Frączek
Oligofrenopedagog, zoopsycholog. Pracuje jako dogoterapeuta od 2008 roku. Prowadzi wraz ze swoimi psami zajęcia terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczych. Od wielu lat zajmuje się również pozytywnym szkoleniem psów oraz terapią zachowania psów. W zajęciach uczestniczą psy: Rozruba - weteranka, w pracy od 6 lat, Kleks, Windi - rasy Berneńeski Pies Pasterski oraz Figa - Samoyed, która dopiero zaczyna swoją przygodę z dogoterapią. Aktualne informacje dotyczące psów oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: www.pinats.pl.

Rytmika z elementamii muzykoterapii:
mgr Sybilla Kowalik
Muzyk i pedagog. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu rytmiki. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Rzeszowie na Wydziale Rytmiki. Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach: edukacja artystyczna z zakresu muzyki (specjalność rytmika) oraz filologia polska. Z pasji i zamiłowania tancerka. Pracuje jako nauczyciel rytmiki i muzyki w rzeszowskich przedszkolach, prowadzi również Studio Tańca, w którym dzieci poprzez połączenie tańca i muzyki mogą rozwijać swoją muzykalność.

 

Zajęcia taneczne:
Bogdan Sorokhman

Taniec i muzyka jest jego pasją. Tańczy oraz tworzy własną choreografię. Wykwalifikowany instruktor tańca Hip-hop. Był uczestnikiem 4 edycji programu "Got To Dance". Współpracuje z wieloma szkołami tańca i grupami tanecznymi na Podkarpaciu. Członek grupy ewentowej Chorzy Animatorzy. Taniec i muzyka towarzyszyły mu od najmłodszych lat. Przygodę z tańcem, która przerodziła się w pasję, rozpoczął w wieku 5 lat. Radość z tańca, której doświadczał jako dziecko sprawiły, że dziś chce i dzieli się tą radością z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia w przedszkolach oraz domach kultury na terenie Podkarpacia. Prowadził zajęcia taneczno-terapeutyczne z dziećmi hospitalizowanymi w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, biorącymi udział w turnusie rehabilitacyjnym w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. "Muzyką i tańcem wyrażam siebie. Układy taneczne, które tworzę przybierają formę obrazów malowanych emocjami i muzyką. Z tych obrazów powstaje bajka taneczna, której częścią stają się dzieci."

Personel obsługi:

pracownik biurowy:
mgr Anna Bednarz


pomoc nauczyciela:
Helena Rzeźnik

osoba sprzątająca:
Dominika Pustelak


 

kontakt2